Bohdan Urbankowski: Marzec 1968 – narodowa tragedia Żydów?

Bohdan Urbankowski: Marzec 1968 – narodowa tragedia Żydów?

Po studenckich protestach na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzące na Rynek ulice zostały zabloko-wane. Fot. Wacław Klag Po studenckich protestach na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzące na Rynek ulice zostały zabloko-wane. Fot. Wacław Klag

Jest to część artykułu Bohdana Urbankowskiego z miesięcznika „Wpis” (2/2018), który ukazał się pod tytułem „O marcu w październiku i innych dziwach”:

Marzec 1968 przedstawiany jest jako wybuch polskiego antysemityzmu, być może wyrosłego na podłożu chrześcijańskim, być może zupełnie irracjonalnego.

Za tragedię społeczności uznać można jej wymordowanie, wygnanie bądź zniewolenie. Nie cofając się do czasów biblijnych wspomnieć można o pogromach Żydów dokonywanych przez Niemców czy Rosjan, o wypędzeniach z Anglii, Hiszpanii, Niemiec… To były tragedie. Z Polski nikt Żydów nie wyganiał, przeciwnie – gościnnie przyjmowano kolejne fale wygnańców, chroniono podczas pogromów i w czasie ostatniego, wspólnego obu narodom holocaustu. Ci Żydzi, którzy go przeżyli – przeżyli dzięki Polakom. Ci, którzy zginęli – zginęli z rąk Niemców, wspomaganych – trzeba to powiedzieć – przez żydowską poli-cję i przez żydowską administrację (Judenraty) kolaborujące z Niemcami. Judenraty organizowały łapanki i wywózki Żydów do obozów zagłady, znany jest też (z dziennika Adama Czerniakowa) fakt dostarcze-nia Niemcom list Żydów-wychrztów przebywających po aryjskiej stronie.

Pomijając trwające od XIX w. kłótnie sklepikarzy różnych nacji możemy stwierdzić, że pierwsza fala zbiorowej niechęci do Żydów przepłynęła przez polskie miasteczka we wrześniu 1939 r., kiedy przedstawiciele społeczności żydowskiej witali najeźdźców bramami triumfalnymi. Zdarzało się, że obydwu na-jeźdźców. A w niektórych miastach na kresach strzelali do polskich żołnierzy. Okupacja, której ofiarami stali się zarówno Żydzi, jak Polacy, kazała o tamtych urazach zapomnieć – czego dowodem masowy udział Polaków w ratowaniu Żydów.
Ten kapitał braterstwa roztrwoniony został przez ochoczy udział ocalonych Żydów w aparacie sowieckiej przemocy i propagandy. Lęk przed rozliczeniami stał się przyczyną pierwszej, postalinowskiej emigracji Żydów.
Antysemityzmu w środowiskach marcowych, to znaczy wśród młodzieży, nie było. Na próby zaszczepienia go odpowiadaliśmy zgrabnym porzekadłem: Wszyscy jesteśmy polskimi Żydami. Był za to antysemityzm wśród aparatu partyjnego – zwłaszcza wśród moczarowców, walczących o władzę z dawnymi stalinowcami. Ci ostatni próbowali w Marcu dopisać na studenckich sztandarach nazwisko Zambrowskiego [Roman Zambrowski, komunistyczny działacz partyjny PRL żydowskiego pochodzenia, pułkownik LWP, na fali wydarzeń marcowych wydalony z partii i przeniesiony na emeryturę. SB rozpowszechniała o nim negatywne opinie w formie ulotek i plakatów – przyp. red.]. Efekt tego był dość zabawny. Gdy ktoś na wiecu 8 marca krzyknął „Zambrowski do Biura!”, studenci zaczęli to powtarzać, jak na studium wojsko-wym Sznepfa powtarzali zawołanie „Nowak do szefa kompanii!”. Zrobili do tego regulaminowe przejście do rektoratu, a potem długo się dziwili, że żaden Zambrowski się nie zjawia.

Przypominając to, nie chcę twierdzić, że antysemityzmu w Polsce nie było. Był, jak zresztą w całej Europie, lecz kiedy indziej i raczej w werbalnej formie. Tymczasem w innych krajach były czarnosecinne pogromy, lagry, łagry i „kryształowe noce”. Wstydliwym wyjątkiem jest w naszej historii Ludmiłówka, a to, że zbrodnię popełnili polscy komuniści, jest niewielką pociechą.

Represje 1968 r. objęły tylko część działaczy żydowskiego pochodzenia. Ograniczały się do pozbawienia ich stanowisk decydenckich i przy okazji lukratywnych. Wyjazd był możliwością, z której skorzystała znaczna ich mniejszość. Większość została w Polsce i robiła kariery – polityczne, naukowe i artystyczne. Żelazny wicepremier Eugeniusz Szyr, Gołda Tencer i Szymon Szurmiej, Janusz Morgenstern i Jerzy Hoffman, Jerzy Urban i Daniel Passent, Jerzy Wasowski i Antoni Marianowicz, stary Gebert i młody Ma-tywiecki – to pierwsze z brzegu przykłady. Żeby zachować parytet, dorzućmy jeszcze Zofię Gomułkową, Walentynę Najdus, Alicję Graff i Stefanię Grodzieńską.
Na zachodzie szerzony jest kult Marca ‘68 jako największej, wielotysięcznej migracji z Polski. Jak widać, jest to i fałsz i bzdura, lecz aby to udowodnić, trzeba sięgnąć po cyfry.

Mity i cyfry

Przede wszystkim – straty osobowe Polski sięgają milionów. Ludność Rzeczypospolitej, która w sierpniu 1939 r. (wg informacji przesłanej do Ligi Narodów) liczyła 35,8 mln, spadła do 23,2 mln w 1945 r. Dlatego w 1946 r. w sentencji wyroków norymberskich stwierdzono, że straty Polski wyniosły 1/3 (czyli ponad 33 proc.) ludności. Taka liczba zamordowanych i wywiezionych stawia nas na 2. miejscu po ZSRR (ok. 20 mln), a przed Niemcami (ok. 10 mln ofiar). W liczbach względnych – po Cyganach, któ-rzy stracili około połowę z obliczanej przed wojną na 800–900 tys. populacji, na równi z Żydami, przed Niemcami. Oczywiście są to dane przybliżone. Zbrodnie niemieckie i rosyjskie na Polakach to nie tylko bezpośrednie egzekucje, także deportacje i wywózki na roboty, które również były eksterminacją, tyle że rozłożoną w czasie. Deportacje sowieckie z lat 1940–41 i 1944 objęły ponad 2 mln Polaków – większość wywiezionych zginęła. Roboty przymusowe w Niemczech pochłonęły około 2,8 mln Polaków – wliczając w to jeńców wojennych. Do strat doliczyć należy ofiary Powstania Warszawskiego, Rzezi Wołyńskiej, Zamojszczyzny…

Emigracje z ziem polskich odbywały się także po wojnie. W latach 1945–48 kraj opuściło, bądź odmówiło powrotu, ok. 0,5 mln Polaków, z których część stanowili byli żołnierze Armii Polskiej gen Ander-sa, jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi. Druga fala wychodźstwa została spowodowana w 1981 r. wprowadzeniem stanu wojennego. Przyjmuje się, że ok. 0,5 mln Polaków pozostało wtedy na emigracji. Dokładniejsze dane mówią też o emigracji 128 tys. naszych rodaków w latach 1986–89. Jeszcze bardziej kompromitujący charakter ma emigracja zarobkowa w III RP: przewaga emigracji nad reemigracją wynosi 1,5 mln osób.

Jak na tym tle wygląda sprawa wyjazdów Żydów z PRL-u? Marzec 1968 r. był trzecią, najniższą z trzech fal emigracji Żydów z Polski Ludowej; każda następna była pięć-sześć razy mniej liczna od po-przedniej. Tylko o pierwszej, z okresu walk o Izrael, można powiedzieć, że przynajmniej częściowo była emigracją polityczną dyktowaną żydowskim patriotyzmem. W latach 1948–50 w Izraelu zarejestrowano 106 125 Żydów z Polski, z czego część wyjechała potem do USA. Bezpośrednio z Polski do USA wyjechało w tym samym czasie 160 tys. Żydów; mniejsze grupy wybyły do Ameryki Łacińskiej (30 tys.), Au-stralii (15 tys.), Kanady (12 tys.) etc.

Druga fala wypłynęła w czasie destalinizacji, ze strachu przed rozliczeniami. W 1956 r. objęła około 50 tys., rok później – 25 tys., potem opadła. Krajem docelowym były głównie Stany Zjednoczone; szczupła garstka wojskowych pracująca „na etatach Polaków” wybyła do ZSRR.

O trzeciej fali, z lat 1968–69, mówiono, że wyjechała nie tyle z Polski, co z ulicy Rakowieckiej (siedziba MSW). Ze źródeł izraelskich wiadomo, że od 1967 do 1972 r. przybyło z Polski do Izraela 3809 Żydów. Kraj opuściła jednak liczniejsza grupa. Wg danych PAP z 11 czerwca 1969 r. wyjechały 5264 osoby. Ta pierwsza grupa ściągnęła następną, którą można już nazwać emigracją ekonomiczną. Motywacją wyjazdów było, mówiąc najogólniej, obniżenie komfortu życia: utrata wysokich stanowisk, przymusowe emerytury itp. Większość trafiła do USA i krajów skandynawskich.

Za liczbę graniczną należy uznać 11 185 osób, co podał historyk z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Krzysztof Lesia-kowski. Tyle osób żydowskiego pochodzenia wyjechało z PRL do końca 1969 r. Wśród nich było 9570 dorosłych, pośród których 998 to byli renciści, w tym 204 posiadało renty za szczególne zasługi dla PRL; byli to „utrwalacze” władzy ludowej – ci najbardziej wystraszyli się rozliczeń. Jako aktualne uzupełnienie: wg danych Biura Paszportów MSW w marcu 1968 r. wnioski złożyło tylko 66 osób, w kwietniu było ich już 134, w maju 224, zaś w lipcu 577. Decyzje odmowne dostało w 1968 r. zaledwie 26 osób. W tymże roku wyjechało z Polski, deklarując emigrację do Izraela, 3437 osób. Punkt szczytowy wyjazdów nastąpił w 1969 r., gdy wyjechały 7674 osoby. Oficjalne zakończenie akcji wyjazdów jesienią 1969 r. spowodowało, że liczba emigrujących w 1970 r. spadła do 698. W 1971 r. emigracja ponownie wzrasta (do 1118), gdyż oprócz ogólnego zelżenia restrykcji wyjazdowych upłynął tzw. okres karencyjny dla osób, którym wcześniej odmówiono zgody z powodu dostępu do tajemnic państwowych, służby wojskowej itp. W następnych latach skala wyjazdów była nieporównanie niższa (do 1975 r. wyjechały 853 osoby). Tylko mniejszość pomarcowych emigrantów trafiła w rzeczywistości do Izraela. W 1968 r. przybyło tam 1349 osób, w 1969 r. – 1735. Spośród 998 emigrantów-rencistów aż 204 otrzymywało przed wyjazdem renty specjalne za szczególne zasługi dla PRL. (Halina Marcinkowska, tekst skopiowany w marcu 2015 r. z internetowego Forum Żydów Polskich).

W PRL pozostały osoby, które związały swą karierę z partyjną propagandą (wspomniany już Urban i Toeplitz) oraz „spolegliwością” wobec wiadomych służb (Passent, Stiller, Lewin). Zostały też osoby motywowane polskim patriotyzmem (filozof Adam Sikora, polonistka Alina Nofer, lewicowi działacze jak lekarz Marek Edelman czy wyrzucony ze studiów Adam Michnik) – tych jednak tylko ultraprawicowy fanatyk mógłby klasyfikować jako Żydów.

Artyści pod mikroskopem

Przy dokładniejszym spojrzeniu rozpoznajemy w rzekomych „ofiarach” oprawców z UB, morderców sądowych, zakłamanych dziennikarzy i – nie tyle artystów, co fałszerzy sztuki. Pełna lista byłaby zbyt długa, niemniej i skrótowa jest nader pouczająca – wyjechało 18 wysokich rangą działaczy partyjnych i 729 średnich aparatczyków. Ze stanowisk państwowych (też zresztą partyjnych) dwóch wiceministrów: hutnictwa – Ignacy Borejdo i budownictwa – Fryderyk Topolski, oraz 51 dyrektorów departamentów, 50 wicedyrektorów, kilkudziesięciu naczelników wydziałów. Duże straty poniosło MSW, skąd usunięto 176 funkcjonariuszy, w tym większość rodem z dawnego MBP i UB; z MSZ wyleciało 28 dyplomatów i pracowników. Przy okazji tej wyliczanki co chwilę trafiamy na dające do myślenia ciekawostki: Kazi-mierz Łaski, dawny major UB, wyjechał jako prorektor SGPiS; ekspodpułkownik z MBP Antoni Gutow-ski – jako redaktor „Polityki”; płk Oskar Karliner, już w 1956 r. zdegradowany za zbrodnie stalinowskie, wybył jako fachowiec od energii jądrowej; jego zastępca, ppłk Maks Lityński – jako prześladowany nau-kowiec; ppłk Józef Krakowski, „zasłużony” ongiś wiceszef UB w Łodzi, Gdańsku i Warszawie – jako niemal artysta (szef produkcji zespołu filmowego „Kamera”). A dodać trzeba i „Semjona” (Zygmunta) Baumana – były politruk i kabewiak zasłużony w walkach z „bandami” wyjedzie jako wybitny socjolog. Z kolei Stefan Michnik, były morderca sądowy – jako „prześladowany” redaktor MON.

Najwięcej przegranych było w aparacie propagandy. Usunięto ok. 200 dziennikarzy, w tym 15 redaktorów naczelnych pism, 61 wysokich urzędników Polskiego Radia i Telewizji, 26 ludzi związa-nych z kinem. Z liczących się – były propagandzista „Czołówki” i reżyser „Krzyżaków” Aleksander Ford. Wyjechało też: 9 pośledniejszych pisarzy, 91 artystów, 364 doktorów i 944 studentów wyższych uczelni. Z głośniejszych nazwisk wymienić trzeba Arnolda Słuckiego, byłego politruka w randze kapitana, i Stanisława Wygodzkiego, swego czasu propagandzistę i obercenzora w radio, który wyjechał jako cał-kiem liryczny poeta. Henryk Grynberg, przywoływany tu i ówdzie jako ofiara tudzież wybitny literat, nie był ani jednym, ani drugim. Wyjechał w 1967 r. z zespołem Teatru Żydowskiego do USA i tam został. Kończąc o nim, dodajmy, że jako wybitny aktor też nie został odnotowany. Został za to odnotowany przez SB jako TW „Reporter”.

Kto zatem został pokrzywdzony w Marcu? Z ludzi sympatycznych i utalentowanych na pewno muzyk Zygmunt Karasiński, na pewno Anna Frajlich. Upomniał się o nią nawet niedawno „Newsweek” – nie wspominając jednak, że jest poetką (powtarzam: najlepszą polską poetką w USA) i przekręcając przy okazji jej nazwisko. Skrzywdzeni zostali też lekarze. Przykładem choćby dr Alina Margolis, pediatra, która organizowała kolonie dla dzieci chorych (świat dzie-ci uważała za uczciwszy od świata dorosłych). Nie czuła się Żydówką, nie wyjechała do Izraela, tylko do Francji. Działała w organizacji „Lekarze Świata”, była na statku, który wyławiał z morza uciekinierów z komunistycznego Wietnamu, w ostatnich latach organizowała sierocińce dla bezdomnych dzieci Petersburga. Czyjaś chytrość, czyjś pry-mitywizm zdecydowały o tym, że polskie dzieci zostały pozbawione jej wiedzy i jej opieki.

Blaski i nędze życia w PRL

Blaski i nędze życia w PRL

Wacław Klag

Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, gdy zapoznajemy się z tą książką… Niewątpliwie jest to najlepsza satyra, jaka ukazała się na temat PRL w formie książkowej, ale satyra jakże smutna, co widać już na samej dramatycznej okładce. Zapewne znajdą się tacy, którzy powiedzą, że przecież w PRL-u toczyło się też inne życie, były i radosne momenty - ano czasem były, ale jakoś się nie utrwaliły.Bunt żydowskich studentów?

Taką „prawdę” sugerował Andrzej Mencwel w napisanym dla bezpieki elaboracie, taką „prawdę” serwowała „marcowa” prasa (m.in. „Walka Młodych”) nagłaśniając podsunięte jej przez bezpiekę nazwiska. Taką tezę lansuje ostatnio w internecie i w „Uważam Rze” dr Leszek Pietrzak: „Marzec ‘68 nie był spontanicznym protestem polskich studentów przeciwko komunistycznej władzy. W rzeczywistości główną rolę odegrały w nim dzieci partyjnych aparatczyków”...

Z dalszych wywodów dowiadujemy się o pochodzeniu owych liderów.

Nikt, kto zna historię PZPR, nie kwestionuje istnienia w niej frakcji działaczy żydowskiego pochodzenia, wywodzących się z KPP i zasłużonych już w wojnie 1920 r. – oczywiście nie po polskiej stronie. Frakcja ta miała młodzieżówkę przygotowywaną do objęcia władzy, trenowaną w drużynach walterowskich, potem w Klubie Poszukiwaczy Sprzeczności i wreszcie w strukturach ZMS. Nazywano ich „na-stępcami tronów”; w 1968 r. zostało wylansowane (głównie przez moczarowskie media) określenie „ko-mandosi”. Była to grupa elitarna, licząca około stu osób, w tym z dziesięć działających, reszta – towarzyszących. Działalność ograniczała się do spotkań w kilku mieszkaniach, dyskusji o polityce i książkach; wpływu na masy studenckie nie mieli, dzieł po sobie nie zostawili – jeśli nie liczyć „elaboratu Mencwela” i donosów kilku „komandosów” – na wszystkich pozostałych.

„Następcy tronów” w Marcu się nie sprawdzili. Za bardzo żyli w matriksie partyjnej polityki, nie znali wartości, którymi żyli studenci ani problemów, które im doskwierały. Za mało znali świat studentów. Ówczesnych realiów nie zna też przywoływany tu dr Pietrzak.

Nie zbuntowani ZMS-owcy z UW rozpoczęli manifestacje na „Dziadach”, lecz studenci ze szkoły teatralnej, którzy oklaskiwali swoich wykładowców. Nie jacyś mityczni Żydzi wyznaczyli termin wiecu, tylko studenci z akademików, przeważnie z polskiej prowincji zwanej Ciemnogrodem.

Jeden tylko wyczyn im się udał. Kiedy 8 marca pod balkonem rektoratu studenci zaczęli uzgadniać rezolucję, a nawet wybierać delegatów, którzy mieliby zanieść ją władzom, wywodząca się z „komandosów” grupa wślizgnęła się do rektoratu, gdzie przedstawiła się jako demokratycznie wybrana delegacja. Widać inaczej pojmowała tę demokrację niż my.

I jeszcze jedno: „żydowska młodzież” nie odegrała żadnej roli w Marcu, bo nikt wtedy nie występował jako „żydowska młodzież”. Studenci marcowi nie zaglądali sobie nawzajem w pochodzenie. Nawet jeśli wśród nich byli Żydzi, występowali po prostu jako polscy studenci.

Młodzieżówka „puławian” nie sprawdziła się politycznie, lecz poniosła wysokie koszta próby wejścia w politykę. Część została aresztowana, „Chamy” z SB potraktowali ich jak zakładników, żeby zaszachować ich rodziców. W 1969 r. ostatni „następcy tronów” zostali wypuszczeni; wielu z nich wyjechało z rodzicami – przypieczętowując klęskę ojców.

Samotny bunt

Uczestnicząc w studenckich manifestacjach nabraliśmy przekonania, że cały marcowy ruch był zrywem studentów i wyłącznie studentów zlekceważonym przez społeczeństwo, zwłaszcza przez klasę robotniczą... Tymczasem wystąpienia studentów stanowiły tylko zapalnik. Ruch rozlał się na cały kraj, nawet na miasta, w których nie było uczelni.

Sięgnijmy do liczb.

10 kwietnia 1968 r. premier Cyrankiewicz podał do publicznej wiadomości kilka informacji na temat zatrzymań (powiedzmy mocniej: represji) związanych z Marcem. Liczby mogły nie być dokładne, wymowna jest jednak przebijająca z nich prawda proporcji. Do 8 kwietnia zatrzymano 2780 osób (zwolniono 1858 z braku dowodów winy, co dla tych wywodów mniej ważne). Interesujące jest, że w tej gromadzie zatrzymanych było 359 studentów i 8 młodszych pracowników nauki.

Tylko!

Do postępowania karno-administracyjnego poszły wnioski przeciwko 688 osobom – i było wśród nich 139 studentów.

Tylko!

Kolegia wlepiły do tego czasu grzywny 211 osobom – wśród ukaranych znalazło się 47 studentów.
Nie mówię, że studenci nie brali udziału w rozruchach, studenci Marzec zapoczątkowali, jednak większość uczestników Marca, zgodnie zresztą ze strukturą ludności, stanowili potem niestudenci, przeważnie robotnicy. A studenci z akademików to bardzo często inteligencja w pierwszym pokoleniu, dzieci chłopów, robotników, rzemieślników. To wszystko władze próbowały ukryć pod błotem antysemickiej propa-gandy! Bunt 1968 r. nie był kaprysem jednego środowiska, lecz miał charakter pokoleniowy i ogólnonarodowy! Demonstracje w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, właśnie dzięki dołączeniu się nie-studentów, przewyższyły liczebnością Warszawę! Ruch warszawski spełnił rolę detonatora, ale rozlewając się po kraju stawał się buntem młodzieży wszystkich środowisk, młodzieżową „rewolucją bez rewolucji”, a także zapowiedzią Grudnia 1970 i Grudnia 1981. Może dlatego, że zaczynał się od demonstracji pod pomnikiem Mickiewicza i ogólnonarodowej dyskusji nad „Dziadami”, wylewał się poza amerykańskie (antywojenne) czy niemieckie (anarchistyczne) schematy i wpasowywał w tradycję polskich powstań. Może dlatego został tak szybko i brutalnie stłumiony.

Następnym będzie ruch „Solidarności”! Przytłumiony przez stan wojenny, odrodzi się w roku 1988 i ostatecznie zakończy się zwycięstwem nad sowietyzmem.

Jest to część artykułu Bohdana Urbankowskiego z miesięcznika „Wpis” (2/2018), który ukazał się pod tytułem „O marcu w październiku i innych dziwach”

Numer 2/2018

Wiara Patriotyzm i Sztuka

Numer 2/2018

 

 

Komentarze (6)

 • Podpis:
  E-mail:
 • WJD

  Straty osobowe Polski okresu II wojny światowej, pomimo zasadniczej korekty, są nadal wadliwie zrachowane, są ewidentnie zaniżone. Pan red. Urbankowski ... zapomniał o "podmiance ludności" zamordowanej względnie wywożonej na Sybir, na gigantycznie liczne dzikie hordy przypędzane przez sowietów do Polski w charakterze nadzorców. Ile setek tysięcy osobników liczyły te hordy nikt już dokładnie nie wie. Od kilkuset tysięcy do kilku milionów. O tyle trzeba powiększyć liczbę zamordowanych Polaków. Zatem ostatecznie liczba ofiar polskich być może sięga połowy ludności polski przedwojennej, a być może nawet ją przewyższa!

 • Ksiadz Robak

  Znakomita publikacja! A co najwazniejsze wlasciwie przekazujaca prawde o Marcu '68 z podanymi faktami i liczbami, ktore odklamuja ciagle niejasny przekaz o genezie i wydarzeniach Marca '68. A zatem uchwala Sejmu PR o 50. rocznicy Marca '68 do poprawki! Jeden posel, lider Ruchu Narodowego, Robert Winnicki to za malo! Poza tym, kogo i za co przeproszono...?

 • Marek Chrapan

  W 2016 roku popełniłem tekst dla www.kierunki.info.pl pod tytułem "Historia pisana od nowa na każdym etapie państwa" omawiając czasy sprzed II w.ś. i jedynie wspominając o kolejnej wersji "etosu" solidarnościowego jako czynnika walki o "suwerenność" Polski. Dzisiaj jest z kolei tworzona kolejna wersja "antysemityzmu" roku 1968. I kolejny raz tworzona jest wersja nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Gdybym nie żył w tamtych czasach lub był dotknięty amnezją czy tym podobna chorobą być może też uwierzyłbym tak jak część młodszych pokoleń którym nie ma kto przekazać rzeczywistości tamtych czasów. Ja jednak pamiętam i nie dam sobie wmówić bredni insynuowanych w TVP i innych mendiach przez agitatorów i komentatorów na usługach Israela chroniącego zbrodniarzy stalinowskiej żydokomuny. Nie pozwolę sobie wmówić fałszywej wersji o wybuchu studenckim w obronie zdjętych ze sceny "Dziadów"", o nagonce na Żydów z tego powodu i "wyrzucaniu" ich z Polski. Padają nawet kuriozalne porównania akcji wyrzucania Żydów z LWP do Hitlerowskich czystek. A to ta propaganda jest bardziej zbliżona do Gebelsowskiej.. Otóż wszystko zaczęło się od wybuchu wojny Izraelsko-Arabskiej w czerwcu 1967 r. Służyłem wówczas jako absolwent Podoficerskiej Szkoły Zawodowej dla małolatów w jednostce MW Gdynia-Babie Doły. Przez pierwsze dni (2-3?) mieliśmy "podwyższone pogotowie bojowe". Nie pamiętam czy już po tej wojnie czy też jeszcze w trakcie, z kolegą chcieliśmy spędzić późny wieczór w restauracji "George" w Gdyni w oczekiwaniu na nocny autobus do Babich Dołów, jak nie raz to robiliśmy. Niestety okazało się, że restauracja jest zarezerwowana, a przez okna widzieliśmy tłum wyższych oficerów MW (samych komandorów) głośno śpiewających i to w nieznanym języku. W jakiś czas potem poszła wśród kadry jednostki pogłoska o bankiecie wyższych oficerów pochodzenia źydowskiego właśnie w "George.u" na cześć wygranej wojny Izraela z Arabami i że nie tylko w Gdyni ale w wielu innych garnizonach. Po jakieś pół roku, w trakcie wychodzenia z wojska do cywila, przyszła kolejna pogłoska o "wyrzuceniu" tych oficerów z LWP i, że "jadą do Israela" (nie wyjeżdżają, a jadą - koledzy żartowali ze mnie żebym się załapał z nimi to "zarobię kupę forsy bo Żydzi dobrze płacą najemnikom") Wówczas nie zawracałem sobie głowy ale kiedy zaczęło się nagłaśniać tę sprawę jako antysemicką nagonkę, przeanalizowałem swoje informacje w tej sprawie dochodząc do pewnych dziwnych wniosków. W. Jaruzelskiego uważam za zbrodniarza i zdrajcę - nie tylko na rzecz Moskwy i sowietów ale też lat 80-tych i przekazanie władzy stalinowskiej żydokomunie. I ten fakt obecnie najbardziej zastanawia. Ówczesne postępowanie komuszych władz pokażę na aktualnym przykładzie - jak postąpiłby rząd Niemiec gdyby wyżsi oficerowie niemieckiej armii świętowali zajęcie Krymu przez Rosję? (Najprawdopodobniej zdrada i kryminał) A Rosja jest przecież partnerem Niemiec natomiast ówczesna Polska podległa ZSRR była wrogo nastawiona do Israela. Z drugiej strony - czy wyżsi oficerowie żydowskiego pochodzenia, czyli doskonale znający realia systemu i konsekwencje wynikające ze złamania zasad,rygorów i to w armii, zrobiliby "taki numer" nie mając pewności bezkarności? (Za o wiele mniejsze przewinienia oficerowie lądowali w więzieniach na długie lata i to ci oficerowie ich skazywali) Konkluzja nasuwa się sama - oni doskonale wiedzieli o swym dalszym losie. Więcej, oni sami do tego zdążali - wzmocnienie armii Israelskiej. To, że oficjalnie państwo było wrogo nastawione nie oznacza, ze żydowska nadreprezentacja w "rządzie" PRL ("rządząca" do dnia dzisiejszego - często pod przykryciem polskimi nazwiskami) też była wrogo nastawiona. Wręcz przeciwnie, to ta "rządząca" nadreprezentacja organizowała ten sztuczny "exodus" nie tylko wyższych oficerów ale też po sztucznie wywołanej zadymie celowo wycofanych "Dziadów" - "wyrzucanie" naukowców, inżynierów, lekarzy itp.. dla wzmocnienia Israela dobrze wyszkolonymi w Polsce kadrami. POLACY NIE DADZĄ SOBIE NARZUCAĆ KOLEJNYCH WERSJI NOWO OBJAWIANYCH PRAWD NAS KOLEJNYCH ETAPACH ŁUPIENIA NASZEGO KRAJU! Marek Chrapan

 • chazary won

  Skoro tak było , to zobaczmy jak chazarstwo zachowało się w Sejmie: Sejm RP przyjął uchwałę, w której podziękował wszystkim, którzy walczyli o wolność i demokrację podczas wydarzeń Marca’68 oraz potępił komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań. Burzę podczas dyskusji wywołał poseł Robert Winnicki. Sejm przyjął we wtorek uchwałę z okazji 50. rocznicy wydarzeń Marca’68. – podała Polska Agencja Prasowa. Za przyjęciem uchwały głosowało 424 posłów, przeciw 3, wstrzymało się 2 posłów. https://www.youtube.com/watch?v=N6Ho3iIogxk po kilkudziesięciu sekundach rozpoczyna się wycie,tupanie i wrzaski w/w

 • Pawe

  Takie artykuły powinny być tłumaczone na angielski , niemiecki, francuski i jidisz oraz publikowane za granicą. Czy te fundacje dotowane przez Rząd nie mogą się tym zająć? Dawno szukałem takie podsumowania strat ludzkich po WWII. Nigdzie to nie jest publikowane.

 • PK

  Znakomita publikacja.

 • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.